خدمات قالب سازی

قالب گیری باکالیت چیست؟

قالب گیری باکالیت یکی از روش های ساخت قطعات پلاستیکی در دستگاه های تزریق پلاستیک است. در این روش، پلاستیک سرد وارد قابلی سرد شده سپس قالب تغذیه شده با حرارت گرم می شود تا پلاستیک شکل بگیرد. زمانی که مواد شکل و فرم قالب را به خود می گیرند، سخت شده و دیگر با حرارت به حالت مذاب در نمی آیند. حرارت لازم برای ساخت مواد ترموست یا دورپلاست 170 درجه سانتیگراد است. این نوع پلاستیک بعد از سخت شدن توسط هیچ ماده ای حل نمی شود. در قالب گیری باکالیت مواد ابتدا در محفظه گرم شده سپس به درون قالب گرم تزریق می شوند. این مواد نرم شده، شکل حفره های قالب را به خود گرفته و بعد از تغییرات شیمیایی خنک کننده به بیرون پرتاب می شوند.

تصاویر مرتبط