وظایف ماشین های تزریق پلاستیک «اطلس پلاستیک»

شرح وظايف ماشين هاي تزريق:
- آماده سازي مواد قابل استفاده و فشارهاي مورد نياز مرحله تزريق
- پر كردن محفظه قالب ماشين تزريق با مواد و هدايت حركات باز كردن قالب، بيرون انداختن قطعه ريختگي و همچنين بستن و نگهداشتن قالب.
در مورد اول به عهده واحد تزريق بوده، در صورتي كه مورد سوم به وسيله واحد بستن انجام مي شود .


واحد تزريق:
وظیفه واحد تزريق ، مواد قالب را كه بيشتر به صورت گرانول هست به جلو رانده، ذوب، هموژنيزه و همچنين خميري كرده و بالاخره به درون قالب فشار میدهد .
به اين منظور در يك اسكترودر حلزوني پيستوني ، يك حلزون سه ناحيه اي در داخل يك سيلندر ميچرخد. مواد گرانول ناحيه مكش، تراكم و رانش را طي كرده تا در محفظه جلويي حلزون به عنوان يك مذاب قابل انجام كار آماده میشود.


پس از مرحله خميري شدن، حلزوني متوقف ميشود، تا اينكه به وسيله يك سيلندر هيدروليكي با يك حركت محوري سريع تا ناحيه 1000 mm/s، مذاب به محفظه قالب فشرده شود .
كميتهاي تنظيم
تعداد دور حلزوني علاوه بر قطر حلزون بستگی به اندازه سرعت محيطي كه از ظرف شركت هاي سازنده مواد داده مي شود هم دارد

PVC PMMA
150… 180 200 … 250 دماي مواد T به
0, 08 … 0,1 0, 3 سرعت محيطي Vmax به m/s
40 …. 80 80 … 120 فشار ايست P به Bar


مقدار مقاوت مواد درنوك حلزوني در مرحله تزريق تحت واژه فشار ايست بيان مي شود. اين فشار فشاري هست كه درون مواد تجمعي در محفظه جلويي حلزوني ايجاد مي شود. اين فشار باغث مي شود كه حلزوني در حين خمير كردن مواد به سمت عقب رانده شود. حركت حلزوني به سمت عقب موقعي پايان مي يابد كه مقدار مواد تجمي در محفظه جلويي حلزون به حدي برسد كه محفظه قالب را پر كند (شكل3). مقدار تنظيمي فشار ايست، تحت شرايطي به ويسكوزيته و مقدار حسايست حرارتي مواد بستگي دارد.

محدوده قيف تغذيه MH1 MH2 MH3 DH
30..4 14…160 160…17 16…10 170..210
MH: گرمكن پوششي، DH: گرمكن نازل دار

واحد بستن


واحد بستن، نيمه هاي قالب را كه به صفحات روبند متحرك و ثابت مرتبط هستند. باز كردن بستن و نگهداشتن قالب به وسيله يك سيستم اهرم مفصلي يا با يك سيستم محركه تمام هيدروليك انجام مي شود.
نيروي بستن- نيروي نگهداري
نيروي بستن عبارت است از نيرويي كه ميلهاي راهنما پس از مرحله بستن تحت تنش قرار ميگيرند، ميل راهنما به همان اندازه كه قالب فشرده ميشود دچار افزايش طول ميشود.

موقع تزريق مواد يك نيروي باز كننده (FA = pw:A) FA به واسطه وجود فشار داخلي ميلهاي راهنما را سبب مي شود. مجموع نيروهايي كه موقع عمل تزريق به ميلهاي راهنما وارد مي شود، تحت نام نيروي نگهداري عنوان مي شود. اين نيور هميشه ازنيروي بستن بيشتر هست.


اگر نيروي باز كندنه از نيروي نگهدراي بيشتر باشد تجهيزات بين دو نيمه قالب بلند شده و مذاب از درز قالب ها بيرون زده كه منجر به ايجاد پليسه يا تشكيل پوسته هاي شناور مي شود.اين پديده را اضافه تزريق يا اضافه برريزي مي گویند.
با وجود اين بايد براي جلوگيري از يك شكم دادگي صفحات حامل نيمه هاي قالب، مقدار نيروي نگهداري حتي الامكان در حد كم تنظيم شود. اين شكم دادگي به اين ترتيب ايجاد مي شود كه فشار داخلي قالب را موقع تزريق سعي بر اين دارد كه نيمه هاي قالب را در محدوده محفظه از يكديگر جدا كند. در صورتي كه نيروهاي نگهداري فقط در محدوده انتقال مستقيم نيرو موثر هست . مقدار اين شكم دادگي به ويژه در صفحات با صلبيت پايين و در محدوده مقابل دهانه مركزي قالب مربوطه به بخش نازل و قبل از همه در نقطه مفقابل سيستم پران، زياد هست . پديده شكم دادگي باعث تشكيل پليسه و نيز سبب مي شود كه فشار تزريق در حد بيشترين مقدار خود نتواند انتخاب بشود.
يكي از روش هاي رفع عيب اين است كه غلتكهاي تكيه گاهي با اضافه اندازه 0,03 mm تا 0.05 mm در مقابل تكيه گاه هاي خارجي طراحي شود.
همچنين براي تخليه هواي محفظه قالب موقع تزريق از طريق سطوح تماش نيمه هاي قالب، نيروي بستن بايد حتي الامكان كم باشد.

تصاویر مرتبط